مقالات

حضور شرکت کاویان سایش در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقـره و صنایع وابسته (بهمن ۱۴۰۱)

حضور شرکت کاویان سایش در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقـره و صنایع وابسته (بهمن ۱۴۰۱)

بدینـوسیله از شما میهمـانان گرانقـدردعـــوت بـــه عمــــل مــی آیـــد تــا از غــرفـــه شرکت کاویان سایش در چهـــاردهمین نمــایشــگاه بیـــن المللی طلا، جواهر، نقـــره و صنایع وابسته مورخ ۲ لغایت ۵ اسفند سالن ۸-۹ غرفه شماره ۲۸ بازدید فرمایید.